گالری

چاشت اول : طبیعت گردی

کوه‌های دارآباد / تهران / تابستان 1400

«عکاسی با موبایل»

عکاس : حبیب اله فاتح نوبندگانی

چاشت دوم : تاریخ‌گردی

نقش رستم / شیراز / بهار 1400

«عکاسی با موبایل»

عکاس : حبیب اله فاتح نوبندگانی

بیمارستان ماشین‌ها / آباده / تابستان 1400

«عکاسی با موبایل»

عکاس : حبیب اله فاتح نوبندگانی

اسکرول