دل در کفم نیاید، یا رب مباد هجران

باشد عیان ببینیم آن رازهای پنهان

سیلابِ زندگانی، جامی تهی و فانی

در این سرایِ بی‌آب، ما راست عشق باران