نویسندگی

باید بنویسی، این تقدیر توست

امروز نیز صدها بار نوشتم و پاک کردم.
یک بار صدایی ناآشنا به میانه میدان آمد و زمزمه وار چیزی گفت،
بار دیگر در واقعه شوم جنگ گرفتار آمدم و چشمانم همچون لاله سرخ شد، …

اسکرول